Skip to Content

Statut

S T A T U T U L
SINDICATULUI PERSONALULUI DIDACTIC
DIN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA", BUCURESTI


Capitolul I. Denumirea si sediul
Art. 1.1.Sindicatul Personalului Didactic funcționează ca persoană juridică de sine stătătoare, pe baza prevederilor prezentului statut și a Deciziei nr. 1/2003. a Judecătoriei Sectorului 5, București.
1.2. În articolele următoare ale prezentului statut, Sindicatul Personalului Didactic din Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" va fi numit S.P.D.U.M.F.C.D.

Art. 2. Sediul S.P.D.U.M.F.C.D. este situat în cadrul Facultăţii de Medicină Generală, Eroilor Sanitari 8, sect. 5, Bucureşti,.

Capitolul II. Declaraţia de principii
Art. 3. 1. S.P.D.U.M.F.C.D. este o organizaţie sindicală, cu program propriu de acţiune. Programul său ţine seama de nevoile principale de natură profesională şi socială ale personalului didactic și nedidactic din Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti.
3.2. S.P.D.U.M.F.C.D. apără interesele personalului didactic și nedidactic din Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, în relaţiile ce apar în procesul muncii, precum şi cele care afectează familile acestora.
3.3. S.P.D.U.M.F.C.D. subscrie la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, considerând fiinţa umană ca element esenţial al procesului educativ, al producţiei de bunuri şi al progresului social. În acest sens, S.P.D.U.M.F.C.D. îşi consacră acţiunile studiului, promovării, reprezentării şi apărării intereselor materiale, morale şi spirituale ale personalului didactic și nedidactic din învăţământul medical, luptând pentru crearea structurilor economice, sociale, culturale şi politice care să permită realizarea acestor deziderate.
 
Capitolul III. Scopul constituirii S.P.D.U.M.F.C.D. şi mijloacele de acţiune
Scopul constituirii S.P.D.U.M.F.C.D.

Art. 4. Conform Declaraţiei de principii şi programului său, S.P.D.U.M.F.C.D. urmăreşte:             
a. să reprezinte interesele personalului didactic, de predare, auxiliar şi de cercetare, precum și al pesonalului nedidactic din U.M.F. "Carol Davila", Bucureşti, în raporturile acestuia cu conducerea academică şi administrativă a U.M.F. "Carol Davila" din Bucureşti;             
b. să contribuie la structurarea pe principii moderne şi eficiente, la consolidarea şi dezvoltarea pe plan local şi naţional, profesional şi interprofesional a unităţii sindicale;
c. să impună, prin orice mijloace legale şi eficiente, respectarea libertăţilor sindicale şi garantarea exercitării dreptului sindical pentru personalul didactic și nedidactic angajaţi ai U.M.F. "Carol Davila" din Bucureşti;              
d. S.P.D.U.M.F.C.D. se afiliază la Federaţia Sindicală pe care o consideră că reprezintă cel mai bine interesele membrilor S.P.D.U.M.F.C.D.;
e. să impună promovarea, ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi viaţă, respectarea demnităţii personalului didactic și nedidactic angajat în U.M.F. "Carol Davila" din Bucureşti;
f. să promoveze solidaritatea organizaţiilor asociate în cadrul Federaţiei Sindicale la care se afiliază.

Mijloace de actiune
Art. 5. S.P.D.U.M.F.C.D. acţionează prin următoarele mijloace:
a. negocierea şi încheierea contractului colectiv de munca la nivel de universitate;            
b. susţinerea şi participarea la acţiunile organizaţiilor la care este asociată;
c. organizarea de conferinţe, reuniuni şi consultări cu organizaţiile asociate, promovarea în mass-media a problemelor specifice activităţii din U.M.F. "Carol Davila";
d. participarea la organismele deliberative sau consultative, la nivel local sau naţional, în care sindicatele sunt îndreptăţite să-şi susţină sau să-şi prezinte punctele de vedere şi/sau revendicările;
e. dezvoltarea dialogului cu reprezentanţii decanatelor şi rectoratului, pentru a apara şi promova interesele membrilor săi;
f. organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru membrii de sindicat în domeniul relaţiilor de munca şi al celor sociale globale;
g. editarea de publicaţii proprii în vederea creşterii nivelului de informare;
h. promovarea unor reprezentanţi ai S.P.D.U.M.F.C.D. în organisme naţionale şi internaţionale care au ca misiune să lupte pentru drepturile lucrătorilor din învăţământul medical şi din cercetarea universitară.

 

Capitolul IV. Organizarea S.P.D.U.M.F.C.D.

Art. 6. S.P.D.U.M.F.C.D. se organizează şi functionează pe plan local în grupe sindicale, la nivel de facultăţi şi pe departamente.

 

Capitolul V. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru
Art. 7. Membrii S.P.D.U.M.F.C.D. au următoarele drepturi și obligații:
7.1. Drepturi :
a. să utilizeze baza materială a SPDUMFCD în interesul SPDUMFCD.
b. să își exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă de interes pentru activitatea sindicală
c. să fie informați asupra activității desfăsurate în cadrul SPDUMFCD prin intermediul site-ului www.umf-sindicat.ro.
d. să beneficieze la nevoie de toate formele legale de apărare, de consiliere juridică și de ajutor financiar ce stau la îndemâna SPDUMFCD cu ocazia ivirii unor litigii in raporturile de munca
7.2. Obligații:
a. să accepte și să respecte prevederile prezentului statut precum si toate hotărârile adoptate de organe de conducere ale sindicatului;
b. să admită și să achite cotizaţia fixată conform prezentului statut.
c. să nu angajeze SPDUMFCD în nicio activitate fără a avea mandat din partea organelor de conducere ale SPDUMFCD
d. să anunțe Comitetul Sindical în legătură cu orice modificare în ce privește numele, adresa și locul de munca;
e. de a consulta pagina web a sindicatului (www.umf-sindicat.ro) cel putin o data pe saptamana, pentru a putea fi informați cu privire la orice noutate de interes în ce privește activitatea SPDUMFCD.

Art. 8. S.P.D.U.M.F.C.D. este organizaţie independentă în stabilirea propriului program şi a mijloacelor de îndeplinire a acestuia.

Art. 9. În fiecare an, înainte de 15 octombrie, organizaţia îşi va declara numarul de membri, în vederea constituirii bugetului S.P.D.U.M.F.C.D. şi a reprezentativităţii pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de universitate.
Art. 10. Vor fi declaraţi exclusi:     
a. membrii care refuză să respecte prevederile statutului S.P.D.U.M.F.C.D. şi care se situează prin activitatea lor în opoziţie cu deciziile S.P.D.U.M.F.C.D. Hotarârea se adopta în Adunarea Generalã cu majoritate simplă de voturi, la sesizarea conducerii S.P.D.U.M.F.C.D.;
b. membrii care au o întârziere la plata cotizatiei mai mare de 6 luni, fără autorizarea conducerii S.P.D.U.M.F.C.D.;

Art. 11. Membrii exclusi pentru neplata cotizaţiei pot fi reasociaţi, la cerere, dar numai cu condiţia achitării datoriei restante.

Ajutoare acordate de SPDUMFCD
Art. 12. Membrii de sindicat pot beneficia de următoarele ajutoare:
12.1. Ajutor în caz de boală a membrului de sindicat se acordă la cerere, când un membru al SPDUMFCD este afectat de boli cronice sau profesionale. Ajutorul se acordă membrului de sindicat pe baza unei cereri scrise adresată președintelui de sindicat, care trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate a solicitantului și de adeverințe medicale justificative, din care să reiasă gravitatea bolii de care suferă acesta.
12.2. Ajutor de deces se acordă în situația decesului unui membru al SPDUMFCD rudelor acestuia, în baza unei cereri scrise adresată presedintelui de sindcat, care trebuie însoțită de o copie a certificatului de deces a membrului de sindicat și de o copie a cartii de identitate a persoanei care solicită ajutorul.
12.3. Ajutor de deces al unei rude de gradul întâi se acordă membrului de sindicat în cazul decesului unei rude de gradul întâi a acestuia, pe baza unei cereri scrise adresată președintelui de sindicat, care trebuie însoțită de o copie a certificatului de deces a rudei de gradul întâi și o copie a cărții de identitate a membrului de sindicat.
12.4. Ajutor pentru evenimente speciale (căsătorie, nașterea unui copil, pensionare) se acordă membrului de sindicat pe baza unei cereri scrise adresată președintelui care trebuie însoțită de documente justificative (copie după certificatul de căsătorie, certificat de naștere și, respectiv, după decizia de pensionare).
12.5. Ajutor pentru situații grave se acordă membrului de sindicat în situații excepționale pe baza unei cereri scrise adresată președintelui care trebuie însoțită de documente justificative.
12.6. Cuantumul ajutoarelor menționate la art. 13 este stabilit de către Comitetul Sindical, în limita Fondului de Ajutor stabilit de Adunarea Generală.

 

Capitolul VI. Organele de conducere
Art. 13. Instanţele S.P.D.U.M.F.C.D. sunt:

·        Adunarea Generală;

·        Comitetul Sindical.

Adunarea Generalã S.P.D.U.M.F.C.D.
Art. 14. 1. Adunarea Generală este cea mai înaltă instanţă a S.P.D.U.M.F.C.D., căreia i se subordonează toate structurile; aceasta se întruneşte anual în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. . Convocările Adunării Generale ordinare sau extraordinare se fac de către secretarul general, în baza hotărârii Comitetului Sindical, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii. Adunarea generalăare următoarele competenţe:
a. stabileşte programul S.P.D.U.M.F.C.D. pâna la urmăroarea Adunare Generală;             
b. aprobă modificări la statutul S.P.D.U.M.F.C.D. /validează modificările statutului
c. alege Comitetul Sindical și Comisia de Cenzori conform metodologiei de alegeri de la art.15;    
d. stabileşte cotizaţia;
e. aprobă Raportul de activitate și descarcă de gestiune pentru exercițiul bugetar încheiat;
f. validează hotărârile Comitetului Sindical;
g. completează componența Comitetului Sindical în situația descompunerii acestuia;
h. aprobă afilierea la federația pe ramură precum și retragerea din fereația de ra,ură în cazuri bine justificate și cu respectarea prevederilor legale;
i. modifică, dacă este cazul, cuantumul cotizației de membru, în  conformitate cu prevederile statutare ale  federației la care se afiliază sau este afiliat;
j. declară greva de solidaritate cu alte sindicate, federații, uniuni sindicale sau confederații la care este afiliat sau nu;
k. hotărăşte în privinţa oricăror alte aspecte legate de activitatea S.P.D.U.M.F.C.D.
14.2. Adunarea Generală este constituită din membri de sindicat si/sau reprezentanți ai membrilor de sindicat, împuterniciți prin procură certificată prin liste nominale cu semnături de maxim 15 membri și avizată de Comitetul Sindical. Reprezentanții împuterniciți au drept la un număr de voturi egal cu numărul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă.
14.3 Adunarea Generală este statutar întrunită dacă numărul membrilor prezenţi si al celor reprezentați este de la cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor de sindicat.
14.4. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar la prima convocare, Adunarea Generală se va întruni în următoarele 10 zile și se consideră  statutară, indiferent de numărul membrilor de sindicat prezenti și reprezentaţi la a doua convocare.
14.5. Hotărârile Adunării Generale sunt luate prin majoritate simplă (50% + 1) a voturilor exprimate de cei prezenți și/sau reprezentați cu drept de vot și devin obligatorii pentru toți membrii de sindicat..
14.6. La Adunarea Generală pot participa, cu statut de invitați ai Comitetului Sindical, delagați din partea conducerii U.M.F. Carol Davila, din partea Federației Naționale Sindicale “Alma Mater” precum și din partea altor instituții de stat din domeniul Educației

Comitetul Sindical

Art. 15. Comitetul Sindical este organul de conducere al sindicatului în intervalul dintre cele două Adunări Generale și reprezintă sindicatul și interesele membrilor săi în relațiile cu:
a)      angajatorul;

b)      federaţia/confederaţia la care se afiliază/este afiliat;

c)      persoane fizice sau juridice;

d)      autorităţi publice;

e)      patronate;

f)       organizaţii şi asociaţii profesionale.
Art. 16.1. In Comitetul Sindical nu pot face parte acei membri sindicali care deţin funcţii de conducere administrative sau academice în cadrul universităţii.
16.2. Alegerea Comitetului Sindical al SPDUMFCD se face o dată la patru ani şi este sarcina Adunării Generale. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al SPDUMFCD se depun la sediul organizatiei, in original sau electronic pe adresa de e-mail oficiala, cu minim zece zile înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală şi vor fi validate în termen de 48 ore, de către Comitetul Sindical al SPDUMFCD. Toate candidaturile validate vor fi publicate pe site-ul web al sindicatului, cu minim 3 zile inaintea datei la care a fost convocată AG.
16.3. Pentru funcţia de Preşedinte al SPDUMFCD, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie membri S.P.D. de cel puţin cinci ani şi să aibă o activitate notabilă în cadrul organizaţiei sindicale;
b) să posede, la dosar, recomandare din partea a doi membri fondatori ai SPDUMFCD (lista acestora se găseşte în ANEXA). Pot face recomandări doar acei membri fondatori care se regăsesc, la data alegerilor, în rândurile membrilor SPDUMFCD; c) Să depună, o dată cu dosarul, o propunere de management și strategie pentru perioada mandatului pentru care candidează;
d) Să fie cadre didactice titulare;
e) Să nu ocupe la data depunerii candidaturii nici o funcție de conducere administrativă sau academică.
16.4. Orice derogare de la una din cele cinci condiţii de eligibilitate, poate fi acordată numai de Comitetul Sindical, obligatoriu cu unanimitate de voturi favorabile. În cazul în care nu a fost depusă nici o candidatură în termenul legal, se pot face propuneri pe parcursul şedinţei de alegeri, cei propuşi fiind nevoiţi să îndeplinească condiţiile a), d) și e) iar condiţiile b) şi c) urmând a fi îndeplinite în maxim trei zile de la data şedinţei. Neindeplinirea acestor cerinte duce la invalidarea votului si organizarea unei sedinte de algeri extraordinara in termen de 30 de zile.
16.5. Candidaţii care au primit avizul Comitetului Sindical, intră în competiţia de alegeri, fiind votaţi prin vot deschis. Candidatul care întruneşte, din primul tur, o majoritate simplă de voturi „pentru”, este declarat Preşedinte al SPDUMFCD pentru o perioadă de patru ani. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte o majoritate simplă  de voturi din primul tur, primii doi clasaţi vor intra în turul doi, procedura de vot fiind repetată.
16.6. Numărul mandatelor de preşedinte nu este limitat.
16.7. Pentru funcţia de Preşedinte al Comisiei de Cenzori candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) Să fie membri S.P.D.U.M.F.C.D., de cel puţin trei ani; b) Să aibă studii superioare în domeniul economic sau juridic; c) Să nu ocupe – la data depunerii candidaturii – nici o functie de conducere in cadrul Universităţii. Alegerea Preşedintelui Comisiei de Cenzori se face prin vot deschis cu majoritate simplă de voturi. După alegere, Preşedintele Comisiei de Cenzori propune Comitetului Sindical, spre validare, pe cei doi membri ai comisiei, împreună cu care va duce la îndeplinire obligatiile statutare. Dacă pe timpul exercitării mandatului, Preşedintele S.P.D.U.M.F.C.D. obţine oricare dintre funcţiile de conducere din cadrul Universităţii, acesta are obligaţia să demisioneze din funcţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data validării alegerii sale în acea funcţie, atribuţiile sale fiind preluate temporar de către vicepresedintele desemnat. Acesta are obligatia să organizeze alegeri generale anticipate, în termen de 60 de zile de la demisia preşedintelui.
16.8. Pentru funcţiile de Vicepreşedinte si de Membru in Comitetul Sindical, Preşedintele nou ales face propuneri şi le supune  validării de către Adunarea Generală prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi. Pentru funcţiile de Vicepresedinte si de Membru in Comitetul Sindical,  este  obligatorie  calitatea de membru de sindicat, cu o vechime  de minim  cinci ani.

Art. 17. Membrii Comitetului Sindical ai S.P.D.U.M.F.C.D. sunt delegaţi de drept ai Adunarii Generale la acţiunile organizaţiilor sindicale la care S.P.D.U.M.F.C.D. este asociat.
Art. 18. Ordinea de zi a Adunării Generale este stabilită de Comitetul Sindical.

Art. 19. În condiţii excepţionale se pot adopta hotãrâri prin referendum, organizat de Comitetul Sindical.
Art. 20. 1. Comitetul Sindical este format din: preşedintele SPDUMFCD, 3 vicepreşedinţi şi 5 membri. Dintre membri comitetului sindical presedintele desemnează Secretarul Comitetului Sindical si Trezorierul
20.2. Hotarârile se iau prin vot deschis, cu majoritate simplã; în caz de balotaj opinia preşedintelui decide.
20.3. Comitetul Sindical asigură activitatea curentă a S.P.D.U.M.F.C.D.
20.4. Comitetul Sindical ia decizii în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membri. 
20.5. Comitetul Sindical se întruneste lunar sau de câte ori este nevoie.
20.6. Comitetul Sindical are următoarele atribuții:

a)   asigură conducerea efectivă a sindicatului pe perioada  mandatului;

b)   convoacă Adunarea Generala ordinară sau extraordinară;

c)   aprobă dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de membru de sindicat;

d)      acţionează pentru realizarea obiectivelor prevăzute în statut şi a hotărârilor Adunării Generale, ale federatiei sindicale la care este afiliat;

e)      analizează, întocmeşte şi înaintează spre aprobare Adunării Generale proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

f)       pune in aplicare hotărârea Adunării Generale prin care s-a aprobat bugetul sindicatului, pe capitole;

g)      răspunde pentru angajarea patrimoniului sindicatului;

h)   elaborează propuneri pentru modificarea statutului în conformitate cu interesele membrilor sindicatului şi legislaţia în vigoare;

i)    reprezintă interesele membrilor sindicatului în faţa conducerii universităţii, organelor de stat administrative şi legislative;

j)    negociază contractul colectiv de muncă;

k)   întreprinde orice măsură necesară şi legală pentru rezolvarea unor probleme care afectează interesele membrilor sindicatului;

l)    propune Adunării Generale sancţionarea, excluderea sau înlocuirea din Comitetul sindical  a membrilor care absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive;

m)aprobă deplasarea în ţară a reprezentanţilor Sindicatului, în interesul acestuia şi decontează cheltuielile respective;

n)   nominalizează persoanele care participă la şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Senatului universităţii, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social;

o)   asigură declanșarea oricărei forme de protest (inclusiv greva generală) sau a conflictului de interese și de muncă în condiţiile legii.

Preşedintele
Art. 21.1. Preşedintele reprezintă organizaţia S.P.D.U.M.F.C.D. în virtutea mandatului încredinţat de Adunarea Generală şi conduce activitatea acesteia;
21.2. Preşedintele prezidează lucrările Adunării Generale şi pe cele ale Comitetului Sindical;
21.3. Împarte responsabilităţile vicepreşedinţilor şi membrilor Comitetului Sindical;
21.4. Răspunde solidar cu trezorierul de execuţia bugetară.
21.5. Preşedintele stabileşte în şedinţele de lucru sarcini concrete, pe domenii de activitate, pentru membrii Comitetului Sindical  şi urmăreşte realizarea lor.

 

Secretarul Comitetului Sindical

Art. 22. Secretarul Comitetului Sindical răspunde de problemele organizatorice, întreţine legătura cu membri sindicatului, păstrează evidenţa documentelor, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comitetului Sindical şi răspunde de comunicarea vizuală şi audio (electronică), atât cu membri conducerii sindicale, cât şi cu ceilalţi membri ai sindicatului.

Trezorierul

Art. 23. Trezorierul,  răspunde de urmărirea gestiunii fondurilor băneşti, are drept de semnătură pe documentele financiare, alături de preşedinte, ţine evidenţa membrilor sindicatului şi a încasării cotizaţiei, se ocupa cu întocmirea şi completarea Registrului de casă, întreţine legătura cu băncile cu care lucrează sindicatul, întocmeşte documentele financiare şi bilanţurile contabile şi le transmite, la timp, organelor financiare şi fiscale, menţine la zi evidenţa contabilă primară, păstrează legătura cu Comisia de cenzori.

Comisia de Cenzori

Art. 24. Comisia de Cenzori este organul de control al activităţii financiare proprii a sindicatului.
24.1. Comisia de cenzori este formata dintr-un presedinte de comisie și 2 membri şi se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Comitetului Sindical sau a preşedintelui.
24.2. Comisia de cenzori este aleasă şi revocată de către Adunarea Generala prin vot deschis.
24.3. Comisia de cenzori îşi stabileşte propriul regulament de organizare si funcţionare în conformitate cu legislaţia în domeniu şi îşi desfăşoară activitatea potrivit acestuia, prezentului statut şi a hotărârilor organelor de conducere.
24.4. Atribuţiile Comisiei de Cenzori:

a)    verifică activitatea financiar-contabilă a sindicatului, execuţia bugetară și modul de gestionare a patrimoniului sindicatului;

b)    întocmeşte raportul anual privind situaţia economico-financiara a sindicatului şi îl prezintă Adunării Generale;

c)    solicită convocarea în mod excepţional a Adunării Generale, în caz că se constată nereguli grave  privind utilizarea mijloacelor băneşti;

 

Capitolul VII. Norme de adoptare a hotărârilor

Art. 25. În Adunarea Generală şi Comitetul Sindical, hotărârile se adoptă cu jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. În caz de balotaj opinia preşedintelui decide.

 

Capitolul VIII. Modificarea statutului.

Art. 26. Hotărârea de modificare a statutului se adoptă în Adunarea Generală, cu o majoritate de 2/3 din voturile total exprimate.

 

Capitolul IX. Cotizaţia
Art. 27. Cotizaţia stabilită în Adunarea Generală se plăteşte lunar, fie în numerar trezorierului, fie direct în contul bancar al SPDUMFCD prin intermediul serviciului financiar al universității.
27.1. Încasarea cotizaţiei se va face prin reţinerea pe statul de salarii şi se va vărsa în contul propriu al sindicatului, astfel cum este prevăzut în art. 24 din Legea 62/2011.
27.2. Membrul de sindicat are obligaţia să achite lunar cotizaţia deductibilă in cuantum de 1% din salariul brut (salariu de încadrare + sporuri), în care nu intră sumele din contracte de cercetare sau alte contracte prin Universitatea Carol Davila, colectată pe statele de plată şi care urmează regimul juridic prevăzut de Codul fiscal coroborat cu art. 24 din Legea 62/2011.
27.3. Pentru membrii de sindicat aflaţi la pensie, în somaj sau în timpul derulării unui litigiu de muncă, cotizaţia lunara este de 5 lei.
27.4. În cazul în care un membru de sindicat nu a achitat cotizaţia lunară din diferite motive (concediu medical, concediu de odihnă, concediul legal pentru creşterea copilului pȃnă la varsta de 2 ani sau în alte situaţii similare), aceasta se va plăti retroactiv fie în sumă globală, fie în tranşe eşalonate.
27.5. Comitetul Sindical are obligaţia să ţină lunar evidenţa membrilor, a încasării cotizaţiei şi a cheltuielilor de orice fel.
27.6. Comitetului Sindical care are obligaţia organizării evidenţei membrilor sindicatului şi a încasării cotizaţiei, va prezenta lunar, în scris, membrilor organului de conducere, situaţia membrilor şi a încasărilor.
27.7.Comitetul Sindical  va stabili sarcini concrete persoanei care se ocupa cu întocmirea şi completarea Registrului de casă pentru plăţi, altele decât cotizaţia, ce va fi prezentat lunar preşedintelui şi membrilor Comitetului Sindical pentru verificare si confirmare.
27.8.Cotizaţiile încasate de la membrii de sindicat nu pot fi restituite acestora si nici nu se pot transfera la solicitare către alte organizaţii, în cazul pierderii calităţii de membru sau schimbarea locului de muncă în altă instituţie.

 

Capitolul X. Patrimoniul

Art. 28. 1. Patrimoniul S.P.D.U.M.F.C.D. este indivizibil şi se constituie din cotizaţii, sau oricare altă sursă legală de venituri.
28.2. Asupra patrimoniului S.P.D.U.M.F.C.D. poate dispune numai Adunarea Generală.

Art.29. 1. Politica financiară a S.P.D.U.M.F.C.D. intră în competenţa Adunării Generale.
29.2. Controlul gestiunii patrimoniului este exercitat de Comisia de Cenzori

Capitolul XI. Dizolvare, fuziune

Art. 30.1. S.P.D.U.M.F.C.D. încetează a mai avea personalitate juridica numai prin dizolvare.
Art. 30.2. Hotărârea de dizolvare nu poate fi luată decât de Adunarea Generală, convocată în acest scop, prin vot secret, cu o majoritate de 2/3 din numarul de voturi valabil exprimate, dacă sunt prezenţi 3/4 din membri.               
Art. 30.3. În aceste cazuri, Adunarea Generală va dispune asupra patrimoniului.

 

Capitolul XII. Dispoziţii finale

Art. 31. S.P.D.U.M.F.C.D. are drept la sigiliu, ştampilă, insignă şi drapel.

Art. 32. Prezentul statut a fost adoptat prin Referendum organizat de Comitetul Sindical în perioada iunie-iulie 2016 si intră în vigoare de la data obtinerii Hotarârii Judecătorești de modificare a Statutului.
Anexa
Tabel Membri fondatori (decembrie 2002):
 1. Atanasiu Valeriu
 2. Boboc Mircea
 3. Bohîlțea Laurențiu Camil
 4. Cergan Romică
 5. Doagă Octavian
 6. Eremia Dan
 7. Găman Laura
 8. Gâlcă-Vasile Marilena
 9. Greabu Maria
 10. Ionescu Diana
 11. Mohora Maria
 12. Neagoș Daniela
 13. Negreanu Bradu
 14. Savopol Tudor
 15. Stoian Irina
 16. Sulica Dan
 17. Totan Alexandra
 18. Vinersan Jean
 19. Vîrgolici Bogdana